1. Dades del titular del lloc web marquesbaro.com

Titular: Marquès Baró, S.L. (en endavant, MARQUÈS)

CIF: B60839958

Domicili: C/ Girona, 85, 08402 Granollers (Barcelona)

Correu electrònic: info@marquesbaro.com

Telèfon: 938 400 911

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al volum 28123, foli 33, número de full registral B131140.

2. Condicions d’accés a marquesbaro.com

L’accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris i s’entén que coneixen i accepten els advertiments legals, les condicions i els termes d’ús que conté.

L’accés als serveis oferts a través del lloc web www.marquesbaro.com és gratuït i no implica, amb caràcter general, la subscripció prèvia o el registre d’usuaris; sens perjudici que, per a poder accedir al seu espai personal els clients s’hauran d’identificar i introduir la seva contrasenya, la qual serà personal i intransferible.

Si l’usuari no està d’acord amb el contingut d’aquestes condicions generals de navegació, haurà d’abandonar el lloc web i no podrà accedir-hi ni disposar dels serveis que ofereix.

L’usuari garanteix que té més de 14 anys. Garanteix, a més, la veracitat i l’autenticitat de la informació comunicada, i si s’escau, s’obliga de la mateixa manera a mantenir aquesta informació actualitzada.

MARQUÈS pot modificar en qualsevol moment que així ho cregui oportú la configuració d’aquest lloc web, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los o suspendre’ls de manera temporal o definitiva, o impedir-ne l’accés, tot procurant informar l’usuari d’aquest canvi, sempre que les circumstàncies ho permetin, mitjançant una publicació en el lloc web.

3. Condicions d’utilització de marquesbaro.com

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels serveis o els continguts del lloc web i a no fer-los servir per a activitats il·lícites o constitutives d’un delicte o que infringeixin el que s’estableix en aquest avís legal, en la regulació sobre propietat intel·lectual o industrial, o en qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic. L’ús que es faci de la informació que conté aquest lloc web és responsabilitat exclusiva de l’usuari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i la veracitat de totes les dades que comuniqui a MARQUÈS, mitjançant els diferents formularis en línia i es responsabilitza de la inexactitud o de la manca de falta de veracitat de la informació aportada.

De la mateixa manera, a títol merament enunciatiu i en cap cas limitatiu o excloent, l’usuari es compromet a no introduir, ni transmetre, ni difondre:

 • Continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
 • Continguts que fomentin actuacions delictives, denigradores, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic.
 • Informació o continguts que atemptin contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes tant constitucionalment com en els tractats internacionals.
 • Informació a tercers no autoritzats dels noms d’usuari i les contrasenyes. I si la contrasenya arriba a un altre usuari, es compromet a informar-ne a MARQUÈS immediatament.
 • Informació o continguts que suposin la violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial (inclosos, però no de manera limitativa, patents, marques i copyright), de MARQUÈS o de tercers.
 • Publicitat no autoritzada o sol·licitada, correu electrònic no desitjat, spam, correus electrònics en cadena, estructures piramidals, etc.
 • Programes de dades (virus i malware —programari maliciós—) que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, en els seus proveïdors o en tercers usuaris d’Internet.

4. Exoneració de responsabilitats

MARQUÈS no pot controlar la utilització que els usuaris facin del lloc web www.marquesbaro.com i dels seus continguts, i per aquest motiu no és responsable dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que puguin derivar-se d’un ús il·lícit, incorrecte, inadequat o parcial, o de l’incompliment que l’usuari faci d’aquestes condicions d’accés i ús, així com de qualsevol altra condició que es pugui trobar en aquest lloc web pel que fa a qualsevol dels seus serveis, sens perjudici, en qualsevol cas, de les accions legals que corresponguin a MARQUÈS, o a tercers.

MARQUÈS no pot garantir la disponibilitat permanent i la continuïtat pel que fa al funcionament del lloc web, ni a la informació, el contingut, el programari, els materials o els productes que aquest inclou.

D’aquesta manera, s’exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que es puguin derivar de la manca de disponibilitat o continuïtat del funcionament del lloc web, dels seus serveis i de l’ús que els usuaris puguin fer-ne.

En qualsevol cas, MARQUÈS farà tots els esforços possibles per mantenir la disponibilitat continuada d’aquest lloc web.

Així mateix, MARQUÈS no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que poguessin produir-se per la utilització, per part de l’usuari, d’un navegador amb una versió no actualitzada o insegura, així com per l’activació dels dispositius de conservació de claus o codis d’identificació de l’usuari registrat en el navegador, o dels danys, els errors o les inexactituds que poguessin derivar-se d’un mal ús o funcionament.

Per aquest motiu, l’usuari exonera MARQUÈS de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, la utilitat o la falsa expectativa que el lloc web li pogués ocasionar durant la navegació.

En el cas que l’usuari causés qualsevol tipus de danys o perjudicis a tercers, aquest usuari n’és l’únic responsable. De la mateixa manera, l’usuari es farà càrrec de les despeses, dels costos i, si escau, de les indemnitzacions que es puguin derivar de procediments judicials motivats per l’incompliment del que s’estableix en aquestes condicions i en la normativa aplicable.

5. Propietat intel·lectual e industrial

Tots els continguts del lloc web (inclosos, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, mapes, marcs, bàners, programari i els seus diferents codis font, àudio i vídeo), així com el mateix lloc web com a presentació visual, són propietat de MARQUÈS o dels seus proveïdors de continguts, els quals han estat objecte de llicència o cessió de la seva banda, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial. La compilació (entenent-se com tal la recopilació, el disseny, l’ordenació i el muntatge) de tot el contingut del lloc web és propietat exclusiva de MARQUÈS.

Tot el programari que es fa servir en l’ús i el desenvolupament del lloc web és propietat de MARQUÈS, o dels seus proveïdors de programari, i està protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Queda prohibida, a qualsevol usuari, sense l’autorització prèvia per escrit de MARQUÈS, dels titulars dels drets de propietat intel·lectual o d’una altra propietat dels continguts, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, la realització dels actes següents, tant pel que fa al lloc web com als seus continguts:

 1. a) Qualsevol forma de comunicació pública, per qualsevol procediment, inclosa la posada a la disposició del públic, de manera que qualsevol persona pugui accedir-hi des del lloc i en el moment que triï.
 2. b) Qualsevol forma de distribució, inclosos, sense caràcter limitatiu, la venda, el lloguer i el préstec.
 3. c) Qualsevol forma de reproducció directa o indirecta, temporal o permanent, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma de la totalitat o de part del lloc web o dels seus continguts.
 4. d) Qualsevol forma de transformació, total o parcial, inclosa la creació de productes i serveis derivats.
 5. e) Qualsevol altra forma d’accés que inclogui les formes anteriors o altres diferents.
 6. f) Qualsevol forma, directa o indirecta, d’extracció i reutilització de la totalitat o d’una part substancial del contingut de qualsevol base de dades, i l’extracció o la reutilització repetida o sistemàtica de les seves parts no substancials.

No obstant l’anterior, l’usuari pot visualitzar lliurement el lloc web i els seus continguts i descarregar-los per a ús personal i no comercial, sense que pugui fer-ho extensiu a terceres persones o entitats, ja sigui a títol gratuït o onerós.

En conseqüència, la posada a disposició i l’ús de les bases de dades, les imatges, els dibuixos, els gràfics, els arxius de text, d’àudio i de vídeo i el programari propietat de MARQUÈS o dels seus proveïdors, que figuren en el lloc web, i qualsevol altre contingut, no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió d’un dret d’ús en favor de l’usuari.

Les marques, els rètols, els signes distintius o els logotips que apareixen en el lloc web són titularitat de MARQUÈS, o han estat objecte de llicència o de cessió per part del seu titular i estan degudament registrats o en procés de registre. L’ús no autoritzat o indegut d’aquests elements és una infracció dels drets de propietat industrial de MARQUÈS o d’altres tercers propietaris.

6. Procediment en cas d’actuacions il·lícites

MARQUÈS vetlla perquè els continguts d’aquest lloc web no tinguin caràcter pornogràfic, xenòfob, discriminatori, racista ni difamatori, ni fomentin la violència. De la mateixa manera, procura evitar qualsevol circumstància que pugui ser perjudicial per als usuaris.

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de l’ús de qualsevol contingut o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través d’aquest lloc web i, en particular, que rebel·lin la violació dels drets de propietat industrial o intel·lectual, o altres drets, haurà d’enviar una notificació a MARQUÈS, la qual haurà de contenir la informació següent:

 • Dades personals de la persona que reclama: nom i cognoms, adreça, telèfon i adreça electrònica.
 • Especificació de la suposada activitat il·lícita i la indicació precisa i concreta dels continguts protegits, així com de la seva localització a les pàgines web.
 • En el cas que hi hagi una violació de drets: dades personals del titular dels drets suposadament infringits o de la persona autoritzada per representar-la i la seva signatura.
 • Declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant que la informació proporcionada en la notificació és exacta i que la utilització dels continguts o la realització de les activitats descrites té un caràcter il·lícit.

7. Enllaços a tercers

Queda completament prohibit que l’usuari dugui a terme alteracions en aquest lloc web que puguin afectar el contingut, com ara accions relacionades amb vincles (o enllaços) i modificacions similars.

També es prohibeixen els enllaços a aquest lloc web des de pàgines web o altres mitjans contraris a la llei, a la moral, a l’ordre públic o que atemptin contra el bon nom o la imatge de MARQUÈS o de qualsevol dels seus signes distintius.

Els enllaços a alguna de les pàgines d’aquest lloc web que no contravinguin les prohibicions esmentades hauran de complir el següent: L’usuari haurà de saber que està accedint a aquest lloc web i, a més, en el seu navegador haurà d’aparèixer la URL corresponent a la pàgina amb la qual enllaça.

8. Privacitat i protecció de dades de caràcter personal

MARQUÈS manté una política de confidencialitat de les dades aportades pels seus usuaris i es compromet a protegir-los. Aquesta protecció s’estén a tot el que fa referència a la recollida i l’ús de la informació facilitada a través d’internet.

En aquest sentit, MARQUÈS garanteix, en els termes establerts en el RGPD, que utilitzarà confidencialment les dades personals dels usuaris, i que ha adoptat les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu oportunes en les seves instal·lacions i sistemes.

MARQUÈS podrà comunicar a les autoritats públiques competents les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació que consti en els seus arxius, mitjançant els seus sistemes informàtics, quan l’hi sol·licitin de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables

En compliment del que es disposa en l’article 13 RGPD, sempre que se sol·licitin dades de caràcter personal a un usuari del lloc web per ser tractades, se li informarà degudament, com a mínim, de la identitat i del responsable del tractament, de la finalitat per la qual s’obtenen les dades, de la base legal, i dels drets que li corresponen als interessats, així com de qualsevol requisit que exigeixi la legislació vigent.

MARQUÈS utilitzarà les dades dels usuaris amb la finalitat per la qual siguin requerits i només remetrà informació dels seus serveis quan hagi estat expressament autoritzat.

L’interessat podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició dirigint-se, per escrit, al correu electrònic a info@marquesbaro.com  o per correu postal al Carrer de Joan Prim, nº 43, 08401 – Granollers (Barcelona), indicant com a  referencia “drets RGPD”. Si els seus drets no son atesos l’interessat podrà dirigirse a l’AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

9. Xarxes socials

MARQUÈS informa als clients i usuaris que disposa d’un perfil a les xarxes socials Facebook i Twitter. Ambdues han sigut creades amb la finalitat principal de publicitar els serveis de MARQUÈS. El client o usuari podrà unir-se als grups o perfils que MARQUÈS té en les diferents xarxes socials. L’usuari que es faci seguidor d’algun d’aquests grups o perfils, mostrant així interès en la informació que es publicita a la xarxa social, accepta les condicions d’ús i política de privadesa de la xarxa social corresponent. MARQUÈS podrà tenir accés i tractar aquella informació de caràcter públic de l’usuari, y especialment al seu nom de contacte. Aquestes dades només seran utilitzades dins de la pròpia xarxa social i no seran incorporades a cap base de dades, tret que s’indiqui el contrari. L’usuari podrà accedir a tot moment a les polítiques de privadesa de la pròpia xarxa social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privadesa.

10. Legislació i jurisdicció

Les condicions generals d’aquest avís legal i de qualsevol altre text amb caràcter contractual d’aquest lloc web es regula pel que disposa la legislació nacional i europea.

Qualsevol controvèrsia que es derivi de l’accés i l’ús d’aquest lloc web i els seus continguts i serveis, així com de la interpretació i el compliment d’aquestes condicions generals i de qualsevol altre text amb caràcter contractual d’aquest lloc web, les parts amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten expressament als jutjats i el tribunals de la ciutat de Granollers (Barcelona).